WEDDING

活動:婚宴
地點:麗思卡爾頓酒店
語言:廣東話、普通話
活動:婚宴
地點:四季酒店
語言:普通話
活動:婚宴
地點:君悅酒店
語言:廣東話、普通話
活動:婚宴
地點:St. Regis
語言:廣東話、英語
活動:婚宴
地點:四季酒店
語言:廣東話、普通話、英語
活動:婚宴
地點:麗思卡爾頓酒店
語言:廣東話、英語
活動:婚宴
地點:洲際酒店
語言:廣東話、英語
活動:婚宴
地點:四季酒店
語言:廣東話、普通話
活動:婚宴
地點:四季酒店
語言:普通話
活動:結婚45周年藍寶石婚宴暨孫女百日宴
地點:半島酒店
語言:廣東話、普通話
活動:婚宴
地點:麗思卡爾頓酒店
語言:廣東話、普通話
活動:婚宴
地點:麗思卡爾頓酒店
語言:廣東話、普通話
活動:婚宴
地點:四季酒店
語言:普通話
活動:婚宴
地點:洲際酒店
語言:廣東話、英語

 

 

|